ERRIER e-poe kasutustingimused

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Veebilehel https://www.errier.men on ERRIER OÜ (registrikood 12212026, Staapli tn 12-3, Tallinn, 10415, Harjumaa, Eesti Vabariik) poolt loodud reaalajas töötav internetipõhine ERRIER kinkekaartide e-pood.

1.2 E-poe kasutamisega ja kinkekaartide ostmisega kinnitab klient oma nõustumist e-poe kasutustingimustega ja muu kliendi jaoks kättesaadavaks tehtud informatsiooniga.

1.3 Kui e-poe kasutustingimustes toodud säte osutub kehtetuks vastuolu tõttu seadusega, siis ei too see kaasa teiste sätete kehtetust.

1.4 Kasutaja kinnitab keskkonna kasutamisega, et kõik tema esitatud andmed ja antud kinnitused on õiged; ta on täielikult teovõimeline füüsiline isik (vähemalt 18-aastane) või tal on kõik õigused ja volitused kasutaja nimel toodete ostmiseks. Eelnimetatud kinnituste õigsust eeldatakse ja ERRIER töötajad ei ole kohustatud neid kontrollima.

1.5 E-poes andmete sisestamisega annab isik nõusoleku enda andmete edastamiseks kolmandatele isikutele, kui see on seotud kliendi lepingu sõlmimise täitmisega.

1.6 ERRIER-il on õigus jätta kliendile toode tarnimata, kui klient ei ole täitnud e-poe poolt teatavaks tehtud juhiseid sh näiteks kui klient ei ole võimeline ammendavalt tõendama ostu sooritamist.

2. E-POE KASUTAMINE

2.1 Klient on kohustatud sooritama ostud ja muud toimingud vastavalt käesolevatele kasutustingimustele ning e-poes kuvatud kasutusjuhistele. Klient kohustub iga toimingu tegemisel ja andmete sisestamisel hoolikalt kontrollima tema poolt antavaid andmeid ning vastutama edastatud esitatud andmete õigsuse eest, kandes seejuures tema poolse eksimisega kaasneva võimaliku kahju riski.

2.2 Kinkekaardi kättetoimetamine ja muu ostuga seotud info edastatakse kliendi poolt sisestatud e-posti aadressile, kui klient on selleks soovi avaldanud e-posti aadressi avaldamisega ostu eelselt. Juhul, kui kinkekaardi tarne info pole laekunud kliendi e-posti aadressile ühe tunni jooksul pärast tasumist, peab klient sellest koheselt ERRIER-i informeerima. Samuti on klient kohustatud teatama ERRIER-i, kui ilmnevad muud keskkonna kasutamist takistavad vead, vastuolud või häired.

2.3 Klient on keskkonna kasutamisel kohustatud:

2.3.1 tagama kogu tema poolt keskkonda kasutades esitatud informatsiooni õigsuse;

2.3.2 mitte edastama keskkonna kaudu ebaseaduslikku või muul viisil keelatud informatsiooni;

2.3.3 mitte kasutama keskkonda spekulatiivsete või ebaõigete toimingute või pettuste läbiviimiseks;

2.3.4 mitte saatma keskkonna kaudu faile, mis sisaldavad viirusi ja muid arvutiprogramme, või faile, mis segavad, kahjustavad või muul viisil häirivad keskkonna kasutamist ja mis võivad keskkonna kasutamise tulemusena salvestuda teiste klientide arvutitesse ja/või segada, kahjustada või muul viisil häirida arvutite funktsioneerimist;

2.3.5 mitte muutma, kopeerima, edastama, müüma, reprodutseerima või muul keelatud viisil kasutama keskkonda või selle sisu ja tooteid.

2.4 Kinkekaartide ostmine: toodete kinkekaardid leiab ERRIER e-poe leheküljelt www.errier.men/epood või kui vajutada esilehel ülamenüüs “E-pood”.

– Järgmiseks saab klient valida mis toote kinkekaarti soovib. Kui soovitud toode on leitud, tuleb vajutada nuppu “Lisa korvi”.

– Järgmiseks tuleb vajutada “Vaata ostukorvi”.

– Järgmiseks avaneb kliendile arvelduse andmete sisestamise leht. Klient saab muuta kinekaartide kogust või minna edasi makseviise valima.

– Enne tasumist tuleb kinnitada müüja (ERRIER) tingimustega ja Maksekeskuse tingimustega.

– Tasumiseks tuleb vajutada “Esita tellimus”

3. E-POES KUVATUD INFORMATSIOON

3.1 ERRIER teeb kõik endast sõltuva, et e-poes kuvatud informatsioon ning kinkekaartide müügitingimused (sealhulgas, kuid mitte ainult hinnad, kirjeldused või kuupäevad) oleksid vigade ja puudusteta. E-pood teeb kõik endast sõltuva mis tahes vigade või puuduste kõrvaldamiseks koheselt pärast nende avastamist.

4. MAKSETINGIMUSED JA TASUD

4.1 Kliendi poolt e-poe vahendusel kinkekaartide ostmisel on nõutav kogu hinna tasumine. Tasu maksmisega kinnitab klient, et ta on tutvunud kõikide ERRIER-i poolt e-poe kaudu kättesaadavaks tehtud tingimuste ja reeglitega ning aktsepteerib neid.

4.2 Kinkekaartide hinnad on e-poes esitatud eurodes. ERRIER on käibemaksukohuslane.

4.3 Kinkekaartide eest saab tasuda Maksekeskus AS vahendusel Eesti panga linkidega.

4.4 Kinkekaartide kättesaamine. Pärast Maksekeskusele tasumist saadab ERRIER kinkekaartide kätte saamise info kliendi poolt sisestatud emailile 60 minuti jooksul. Kui klient ei saa enda sisestatud emailile kinkekaartide kätte saamise infot, siis tuleb teavitada sellest ERRIER-i. Kinkekaardi lunastamiseks on tarvis see ERRIER vastutavale töötajale esitada.

4.5 ERRIER on isikuandmete vastutav töötleja. ERRIER edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

5. PRETENSIOONIDE ESITAMINE, KINKEKAARTIDE TAGASTUSED JA TARBIJA TAGANEMISÕIGUS

5.1 Kui klient leiab, et kinkekaardil kirjeldatud toode ei vasta ERRIER-i poolt kehtestatud tingimustele, tuleb ERRIER-i sellest koheselt informeerida. Kui lahendust ei leita, tuleb juhtumi kohta esitada kirjalik pretensioon hiljemalt neljateistkümne (14) päeva jooksul alatest kinkekaardi lunastamisest. Kirjalik pretensioon tuleb saata otse ERRIER-i posti- või elektronposti aadressile. Pretensioonile tuleb lisada tõendid toote mittevastavuse kohta. Tähtajaks esitamata pretensioon on aegunud.

5.2 Vastavalt võlaõigusseadusele ei ole kliendil ja tarbijal sõlmitud lepingutest taganemine lubatud, kuivõrd lepinguga on kindlaks määratud teenuse osutamine teatud tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul.

6. E-POE JA SELLE SISU MITTE-SIHTOTSTARBELINE KASUTAMINE

6.1 E-poe mitte-sihtotstarbeline kasutamine ja saadud andmete (sh lehekülje sisu) kopeerimine, reprodutseerimine, muutmine ja avaldamine mis tahes eesmärkidel ilma ERRIER-i kirjaliku nõusolekuta on keelatud.

6.2 Igasugune tegevus, millega võib kaasneda e-poe ülekoormamine või häired selle töös, on keelatud ning seda käsitletakse kui õigusvastast rünnet, millest teavitatakse õiguskaitseorganeid. Nimetatud rikkumiste korral lõpetab ERRIER ühepoolselt kliendile igasuguse teenuse osutamise.

7. LÕPPSÄTTED

7.1 ERRIER-il on õigus kasutustingimusi ühepoolselt ja etteteatamata muuta. Kasutustingimuste muudatused ja täiendused jõustuvad nende e-poes avaldamise päevast, kui muudatustes ja täiendustes ei ole ette nähtud teisiti.

7.2 Kliendi ja e-poe vahelistele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte, kohtuvaidlused alluvad Harju Maakohtule. Vaidlused tarbijatega lahendatakse kohtuväliselt tarbijavaidluste komisjonis aadressil Rahukohtu 2 Tallinn, 10130, telefon +372 201 707.

7.3 E-poe kasutamisega seotud küsimustes võtta ühendust: ERRIER OÜ, Staapli tn 12-3, 10415, Tallinn, erki@errier.men

Kasutustingimused kehtivad alates 11.09.2020

Privaatsustingimused leiad SIIT